Polityka prywatności strony AGRO-TOM
I. Informacje ogólne
1.1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób gromadzenia i przetwarzania danych
osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej:
http://www.agro-tom.eu/, dalej jako „strona AGRO-TOM”.
1.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Kaniewski prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą AGRO-TOM Tomasz Kaniewski pod adresem: Błonie
46, 63-860 Pogorzela, NIP: 6961725670, REGON: 300079676, dalej jako „Administrator”.
1.3. Kontakt z Administratorem danych osobowych możecie Państwo nawiązać pod
numerem: +48 65 572 72 45 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem:
sekretariat@agro-tom.eu.
1.4. Odpowiedzialność za realizację obowiązków wynikających z RODO, w tym realizację
Państwa uprawnień wynikających z niniejszej Polityki prywatności oraz przepisów RODO
jest: firma AGRO-TOM Tomasz Kaniewski.
1.5. W celu realizacji Państwa uprawnień wynikających z niniejszej Polityki prywatności oraz
powszechnie obowiązujących przepisów prawa uprzejmie prosimy o kontakt z osobą
upoważnioną przez Administratora (pkt. 1.4.) pod numerem tel.: (+48) 65 572 72 45 lub za
pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: sekretariat@agro-tom.eu
1.6. Niniejsza Polityka prywatności wraz z Polityką plików cookie (pkt. 6.1.) stanowią spójne i
uzupełniające się regulacje dotyczące ochrony danych osobowych i wykorzystywania
plików cookie na stronie AGRO-TOM.
1.7. W zakresie nieunormowanym w niniejszej Polityce prywatności oraz Polityce plików cookie
odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy polskiego prawa powszechnie
obowiązującego.
II. Podstawa prawna
2.1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności:
2.1.1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1);
2.1.2. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze
zm.).
III. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
3.1. Strona AGRO-TOM zapewnia funkcjonalności takie jak formularz kontaktowy (3.5.) oraz
newsletter (3.6.). Korzystanie z tych funkcjonalności może wiązać się z gromadzeniem i
przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Skorzystanie przez Państwa z tych
funkcjonalności jest równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na
przetwarzanie Państwa danych osobowych.
3.2. Podanie przez Państwa danych osobowych (pkt. 3.4.1. oraz pkt. 3.5.1.) jest dobrowolne, lecz
odmowa ich podania może uniemożliwić korzystanie przez Państwa z funkcjonalności
strony AGRO-TOM, takich jak formularz kontaktowy i newsletter.

3.3. Wyrażenie przez Państwa zgody na gromadzenie i przetwarzanie informacji (pkt. 3.6.1.) jest
dobrowolne, lecz, odmowa wyrażenia zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie może
uniemożliwić Państwu korzystanie ze strony AGRO-TOM albo spowodować, że dostęp do
niektórych zakładek i funkcjonalności będzie niemożliwy lub utrudniony.
3.4. Państwa dane nie są profilowane. Decyzje wobec Państwa nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany.
3.5. Formularz kontaktowy:
3.5.1. Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść
wiadomości oraz dane osobowe wpisane dobrowolnie w polu „Treść wiadomości” są
gromadzone i przetwarzane wyłącznie w przypadku uzupełnienia przez Państwa
formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” (http://www.agrotom.
eu/kontakt/).
3.5.2. Te dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu nawiązania przez nas kontaktu z
Państwem w formie telefonicznej (na podany w formularzu numer telefonu) i/lub w formie
wiadomości e-mail (na podany w formularzu adres e-mail).
3.5.3. Te dane są przez nas usuwanie po 36 miesiącach.
3.5.4. Skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoznaczne z Państwa zgodą na
przetwarzanie danych osobowych.
3.6. Newsletter:
3.6.1. Państwa dane osobowe takie jak: imię, adres e-mail, są gromadzone i przetwarzane
wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie od nas
wiadomości e-mail zawierających informacje na temat naszych najnowszych ofert i
promocji (newsletter).
3.6.2. Te dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu wysyłania Państwu informacji na
temat naszych najnowszych ofert i promocji (newsletter).
3.6.3. Mają Państwo prawo do cofnięcia – w każdym czasie – zgody na otrzymywanie
newslettera. Oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie newslettera należy wysłać
w formie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@agro-tom.eu. Przykładowa treść
oświadczenia to: „Oświadczam, że rezygnuję z otrzymywania newslettera wysyłanego na
adres e-mail: _____”.
3.6.4. Te dane są przez nas usuwane niezwłocznie po cofnięciu przez Państwa zgody na
otrzymywanie newslettera.
3.7. Dane gromadzone w związku z korzystaniem ze strony internetowej (pliki cookie):
3.7.1. Gromadzone i przetwarzane są przez nas następujące informacje:
3.7.1.1. dane dotyczące sprzętu, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja
przeglądarki, system operacyjny;
3.7.1.2. informacje o Państwa wizytach i sposobie korzystania ze strony AGRO-TOM, w tym
źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlanie stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
3.7.1.3. informacje, które są generowane podczas korzystania ze strony AGRO-TOM, w tym,
kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
3.7.1.4. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za
pośrednictwem strony AGRO-TOM, w tym treści komunikacyjne i metadane.
3.7.2. Informacje wymienione powyżej są przez nas wykorzystywane w celu:
3.7.2.1. sprawnego administrowania stroną AGRO-TOM, w tym wykrywania i naprawiania
błędów;

3.7.2.2. personalizowania dla Państwa strony AGRO-TOM;
3.7.2.3. umożliwienia Państwu korzystania z usług dostępnych na stronie AGRO-TOM, w tym
formularza kontaktowego i newslettera;
3.7.2.4. dostarczania stronom trzecim zanonimizowanych informacji statystycznych o
sposobie korzystania ze strony AGRO-TOM;
3.7.2.5. zapewnienia bezpieczeństwa strony AGRO-TOM i zapobieganie oszustwom.
3.7.3. Wymienione informacje są usuwane niezwłocznie po opuszczeniu przez Państwa strony
AGRO-TOM.
IV. Informacja o ujawnianiu i przekazywaniu danych osobowych
4.1. Państwa dane osobowe (pkt. 3.4.1. oraz pkt. 3.5.1.) oraz informacje (pkt. 3.6.1.) są
przekazywane wyłącznie pracownikom lub podwykonawcom Administratora, którzy
zostali pisemnie upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w imieniu
Administratora.
4.2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, w tym organom
ścigania, o ile zaistnieje ku temu podstawa w bezwzględnie obowiązujących przepisach
prawa.
4.3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
V. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
5.1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych
danych osobowych, które Państwa dotyczą, prawo otrzymania ich kopii oraz prawo do
przeniesienia danych. Mają Państwo prawo żądać sprostowania przetwarzanych danych
osobowych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
5.2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno przetwarzać tych danych
osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę należy wnieść na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5.4. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
zgodnie z prawem, przed wycofaniem zgody. W przypadku, gdy RODO przewiduje
możliwość przetwarzania danych pomimo cofnięcia zgody, dane te mogą być dalej
przetwarzane.
VI. Pliki cookie
6.1. Nasza strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące plików

 

Polityka plików cookie strony AGRO-TOM
I. Informacje ogólne
1.1. Niniejsza „Polityka plików cookie” dotyczy strony internetowej: http://www.agro-tom.eu/, dalej
jako „strona AGRO-TOM”.
1.2. Właścicielem domeny i administratorem strony jest Tomasz Kaniewski prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą AGRO-TOM Tomasz Kaniewski pod adresem: Błonie 46,
63-860 Pogorzela, NIP: 6961725670, REGON: 300079676, dalej jako „Administrator”.
1.3. Zasady prywatności i ochrony danych osobowych reguluje „Polityka prywatności”, która
dostępna jest na stronie AGRO-TOM.
1.4. Niniejsza Polityka plików cookie oraz Polityka Prywatności (pkt. 1.3.) stanowią spójne i
uzupełniające się regulacje dotyczące ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików
cookie na stronie AGRO-TOM.
1.5. Wszelkie informacje dotyczące Polityki prywatności oraz Polityki plików cookie mogą Państwo
uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (+48) 65 572 72 45 lub za pośrednictwem poczty email
pod adresem: sekretariat@agro-tom.eu.
1.6. W zakresie nieunormowanym w niniejszej Polityce plików cookie oraz w Polityce Prywatności
odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
II. Zgoda na wykorzystywanie plików cookie
2.1. Niezwłocznie po otworzeniu strony AGRO-TOM system wyświetla oświadczenie o zapoznaniu
się przez użytkownika z Polityką Prywatności oraz Polityką plików cookie oraz oświadczenie o
zgodzie na wykorzystywanie plików cookie.
2.2. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie plików cookie strona AGROTOM
przez pewien czas zapamiętuje Państwa preferencje (np. język), dzięki czemu nie trzeba
ponownie wprowadzać tych samych danych podczas jednych odwiedzin na stronie AGROTOM.
Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do sporządzenia anonimowych statystyk
o korzystaniu ze stron internetowych.
III. Czym są pliki cookie?
3.1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki przez witrynę, którą w danym
momencie Państwo używają. Pozwalają jej zapamiętać informacje na temat Państwa wizyty.
Dzięki temu przy kolejnych odwiedzinach witryna jest łatwiejsza w obsłudze i lepiej
dostosowana do Państwa preferencji.
3.2. Stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
3.2.1. pliki cookie administratora – pliki należące do odwiedzanej strony AGRO-TOM. Tylko ta strona
internetowa może je odczytać;
3.2.2. pliki cookie osób trzecich – pliki cookie posiadane przez serwisy zewnętrzne, z których korzysta
lub do których zawiera odnośniki strona AGRO-TOM;
3.2.3. trwałe pliki cookie – pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika, nie są
automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki w przeciwieństwie do sesyjnych plików
cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

IV. Pliki cookie administratora
4.1. Strona AGRO-TOM najczęściej używa tzw. plików cookie administratora. To pliki tworzone i
kontrolowane przez AGRO-TOM. Strona AGRO-TOM używa następujących rodzajów plików
cookie administratora:
4.1.1. Przechowujące preferencje odwiedzającego;
4.1.2. Zapewniające operacyjność strony internetowej;
4.1.3. Gromadzące dane analityczne (o zachowaniu użytkownika).
4.2. Preferencje odwiedzającego:
4.2.1. To pliki cookie tworzone przez AGRO-TOM, które mogą być odczytane wyłącznie przez AGROTOM.
System zapamiętuje m.in. czy użytkownik zaakceptował (lub nie) zasady dotyczące
Polityki plików cookie i Polityki prywatności.
4.3. Operacyjne pliki cookie:
4.3.1. To pliki cookie niezbędne go poprawnego funkcjonowania strony AGRO-TOM. Z tego powodu
ich wykorzystywanie nie wymaga zgody użytkownika. To przede wszystkim techniczne pliki
cookie, wymagane w niektórych systemach informatycznych.
4.3.2. Strona AGRO-TOM gromadzi następujące informacje:
4.3.2.1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu
4.3.2.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
4.3.2.3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych Serwisu
4.3.3. Informacje nie są kojarzone z konkretnymi osobami, nie zawierają danych osobowych i nie
pozwalają na ustalenie ich tożsamości.
4.3.4. Informacje wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania stroną AGRO-TOM.
4.4. Analityczne pliki cookie:
4.5. To pliki cookie używane wyłącznie na potrzeby zewnętrzne, a dokładnie w celu udoskonalenia
usług oferowanych wszystkim użytkowników. Analizują one interakcję anonimowego
użytkownika ze stroną – gromadzone dane nie odnoszą się do konkretnej osoby.
4.6. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane do innych celów.
Anonimowe statystyki mogą być udostępniane usługodawcom zajmującym się projektami
komunikacyjnymi na podstawie umowy z AGRO-TOM.
4.7. Strona AGRO-TOM korzysta z Google Analytics. Akceptując niniejszą Politykę plików cookie
wyrażają Państwo zgodę na analizę swoich zachowań przez Google Analitycs. Polityka
prywatności Google dostępna jest pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
V. Pliki cookie osób trzecich
5.1. Na niektórych stronach wyświetlają się treści pochodzące od podmiotów zewnętrznych, takich
jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram czy TikTok. Aby obejrzeć treści podmiotów
zewnętrznych, musicie Państwo najpierw zaakceptować ich szczegółowe warunki. Częścią
tych warunków jest polityka dotycząca plików cookie, nad którą AGRO-TOM nie ma kontroli.

Jeżeli nie obejrzycie Państwo tego rodzaju treści, na urządzeniu nie zainstalują się pliki cookie
osób trzecich.
5.2. Podmioty zewnętrzne na stronie internetowej AGRO-TOM:
5.2.1. Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms;
5.2.2. Instagram: https://privacycenter.instagram.com/;
5.2.3. YouTube: https://www.youtube.com/t/terms;
5.2.4. Twitter: https://twitter.com/en/tos#intlTerms;
5.2.5. TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/terms-of-service/en.
5.3. Usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne są poza kontrolą AGRO-TOM. Podmioty te
mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie
plików cookie. AGRO-TOM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przetwarzanie
danych osobowych przez podmioty zewnętrzne.
VI. Jak zarządzać plikami cookie?
6.1. Usuwanie plików cookie z urządzenia:
6.1.1. Wszystkie pliki cookie na urządzeniu można usunąć – wystarczy wyczyścić historię
przeglądania w przeglądarce. W ten sposób usuwa się wszystkie pliki cookie ze wszystkich
odwiedzonych stron. Należy jednak pamiętać, że można w ten sposób utracić zapisane
informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje stron).
6.2. Zarządzanie plikami cookie pochodzącymi od osób trzecich:
6.2.1. Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron można
znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce (pkt. 5.2.).
6.3. Blokowanie plików cookie:
6.3.1. Za pomocą większości współczesnych przeglądarek można zapobiec umieszczaniu plików
cookie na urządzeniu, ale wtedy przy każdej wizycie na stronie konieczne może być ustawianie
preferencji na nowo. Niektóre usługi i funkcje mogą nie działać poprawnie (np. logowanie do
profilu).
VII. Wykaz stosowanych plików cookie
7.1. Sesyjne pliki cookie: Te pliki cookie są tymczasowe i są usuwane po zamknięciu
przeglądarki. Służą do przechowywania informacji o sesji użytkownika podczas
przeglądania strony internetowej.
7.2. Trwałe pliki cookie: Te pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i nie są
usuwane po zamknięciu przeglądarki. Służą do zapamiętywania preferencji użytkownika,
takich jak ustawienia języka, oraz do śledzenia zachowania użytkownika podczas wielu
wizyt.
7.3. Analityczne pliki cookie: te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób
odwiedzający korzystają z witryny, np. które strony odwiedzają i jak długo pozostają na
każdej stronie. Informacje te są wykorzystywane do poprawy wydajności strony
internetowej i wygody użytkownika.
7.4. Reklamowe pliki cookie: Te pliki cookie służą do wyświetlania użytkownikom
spersonalizowanych reklam na podstawie ich historii przeglądania i preferencji.
7.5. Pliki cookie stron trzecich: Te pliki cookie są ustawiane przez strony internetowe osób
trzecich, takie jak platformy mediów społecznościowych, które są osadzone na stronie
internetowej.